Semalt: Onlaýn söwda markasy şahsy profiliňizi nädip ýokarlandyrar

Oloeke-täk kärhanaňyz, orta göwrümli işiňiz ýa-da has uly guramanyň içinde franşizanyň bir bölegi bolsun, marka habardarlygy siziň ösüşiňiz üçin islendik uly bir korporasiýa üçin zerur bolşy ýaly möhümdir. Häzirki wagtda marka habardarlygyňyzy artdyrmak serişdeleri ýitirmek diýip pikir edip bilersiňiz, sebäbi siz diňe bir telekeçi ýa-da özbaşdak işleýän telekeçi, ýöne bu hakykatyň tersine. “ Semalt Digital Services” -den Maýkl Braun onlaýn markanyň siziň görnükliligiňizi ýokarlandyrjakdygy we işewürligi ösdürjekdigi barada düşünje paýlaşýar.

Marka gurmak, müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin möhümdir. Adamlar oňyn tejribe barada başgalara aýdýarlar, şonuň üçin sözme-söz ýaýraýar we işiňiziň ösmegine itergi berýär. Gykylyk işiňizi hasam ulaldar we, belki, metbugatyň ünsüni özüne çekersiňiz.

Bularyň aňyrsynda sen barmy? Kompaniýany esaslandyryjy hökmünde siz baş direktor we guramanyň ýüzi. Işiňiz isleýşiňiz ýaly uly we üstünlikli bolup biler. Käbir adamlar şunuň ýaly üstünligi arzuw edýärler, beýleki adamlar bolsa kompaniýasyny kiçi we dolandyryp saklamagy makul bilýärler. Her niçigem bolsa, tanalýan markany durmuşa geçirmegiň esasy sebäbi, müşderileriň hyzmatlaryňyzy ýa-da önümleriňizi şahsyýet hökmünde siziň bilen baglanyşdyrmagydyr.

Bir wagtlar kiçijik başlanan, güýçli marka gurup, ýokary derejä çykan köp beýik şahsyýet hakda pikir ediň. KFC polkownigi Harland Sanders hakda pikir ediň, 1930-njy ýyllarda ABŞ-nyň Kentukki şäherindäki kiçijik kafede başlap, soňam 1965-nji ýylda Angliýa we Irlandiýa çenli giňeldilen towuk çalt nahar franşizasy. Şeýle-de bolsa, munuň aňyrsynda hakyky adam "Polkownik" kompaniýanyň ýüzi we arkasynda durýar. Netijede, ýokary önümi, tapawutly şahsyýeti, ygtybarly wadalary we kepillikleri sebäpli KFC markasy ýokary üstünlik gazandy. Mundan başga-da, olaryň özüne çekiji "Finger Lickin 'Gowy" jümlesi adamlary ýatdan çykarmajak bellik döretdi.

Güýçli marka döredip, şahsy profiliňizi nädip ýokarlandyryp bilersiňiz?

Güýçli söz düzümi we nyşany bilen göni nokada çykyň. Diňe az söz ulanyp, işiňiziň nämäni aňladýandygyny habar bermeli.

Şu günler her kim öz kompaniýasyny hakykatdanam uludyr ýaly web sahypasyny gurup biler. Käwagt önüm ýa-da hyzmat hödürleýändigiňize baglylykda bu gowy zat. Bäsdeşleriňizi we marka strategiýalaryny öwreniň, soňra olary ýeňip geçmegiň birnäçe usulyny ýazyň.

Profiliňizi ýokarlandyrmak üçin onlaýn marka döretmek arkaly amala aşyrylyp bilner:

  • Mahabat we mahabat
  • Zehinli görkezmeler - suratlar ýa-da çeper eserler, grafika
  • Jemgyýetçilik gatnaşyklary
  • E-poçta kampaniýalary we habar býulletenleri
  • Akylly bellikler
  • Iň ýokary goldaw we aragatnaşyk

Marka etmek strategiýadyr. Müşderileriňize hyzmatyňyzy ýa-da önümleriňizi ulanmaga mynasypdygyny aýtmagyň usulydyr. Onlaýn söwda markasy yzygiderli çemeleşmegi talap edýär. Onlaýn görnüşde hödürlenýän wizual we kontekstli tejribäniň utgaşmasy, oflayn kompaniýa hökmünde ýüzüňizi görkezýär. Telekeçi ýa-da kiçi telekeçi hökmünde öz işiňizi tanalýan marka ady bilen satmak peýdaly bolar.

mass gmail