E-poçtaňyzy goramak üçin spama garşy maslahatlar - Semaltdan gollanma

Adamlar e-poçta ulanyp başlaly bäri "spam" buzzword ulanyp başladylar. Şeýle-de bolsa, adamlar spamyň nämäni aňladýandygyna düşünmek üçin wagt sarp etmeýärler. Gatnaşyklaryň dilinde spam, adatça alyjy tarapyndan islenmeýän, gereksiz e-poçta görnüşidir. Alyjy adatça bu e-poçta habarlaryny tassyklamazdan alýar. Spam e-poçtalarynda adatça käbir mahabat we mahabat mazmuny bolan ýekeje habar bar. Birnäçe adam şol bir e-poçta rugsady bolmazdan alyp biler.

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Oliwer King, spam e-poçta we fişing howplaryna garşy göreş barada düşünje berýär.

Spamerler göz öňünde tutulan maksatlara ýetýändiklerine göz ýetirmek üçin az usullary ulanýarlar. Olara şular girýär: salgylaryň satyn alnan sanawlary, ulanyjylary şahsy maglumatlary bermek we ýalan mugt teklipler bermek üçin galp bäsleşikler girizmek. Beýleki ýagdaýlarda, e-poçta ýygnamak programmasy käbir web sahypalaryndan salgylary ýygnamak we çykarmak bilen meşgullanýar.

Näme üçin spam poçta iberýär?

Ulanyjylara näme üçin spam e-poçta bilen täsirleşmezlikden saklanmalydygynyň köp sebäbi bar. Şeýle-de bolsa, olary iň biynjalyk edýän zat, pidany şahsyýet ogurlamak howpuna salýar ýa-da hüjümçä kompýuterine wirus ýa-da zyýanly programma üpjünçiligini gurmaga rugsat berýär. Käbir beýleki aşa hakerler jenaýat etmek üçin adamyň şahsyýetini ulanyp bilerler. Tutulanda, yz jenaýat bilen meşgullanmasa-da, hakyky eýelerine gaýdýar. Iň ýaýran sebäpler pul ýuwmak ýa-da ogurlanan zatlary dolandyrmak. E-poçta arkaly spam habaryna duş gelen adam üçin iň oňat ssenariýa, ony açmazdan pozmak bolar.

Düzgün bolşy ýaly, hemmelerden spam habarlaryndan gaça durmak üçin onlaýn teklipler bilen pragmatiki bolmagy talap edilýär. Eger bir zat gaty gowy ýaly görünse, şübheli ýaryşlary we teklipleri ýok etmek üçin gaty uzak ýol geçer.

Spam hatyndan goramak

Käwagt spam e-poçta ýolundan daşda durmak mümkin däl ýa-da kyn ýaly bolup görünýär. Şeýle-de bolsa, spama garşy programma üpjünçiligini ulanmak arkaly şahsyýetiň poçta gutusyny spamyň mukdaryny azaltmak ýa-da ýok etmek üçin käbir perspektiwalar bar. Ösen programma üpjünçiligi intellekti bilen, häzirki spama garşy programma üpjünçiligi iň möhüm we kanuny habarlary we spam hökmünde okalýanlary awtomatiki derňeýär. Munuň üçin adamzadyň minimal gatyşmagyny talap edýär. Programmanyň spam habarlaryny doly süzüp bilmedik ýagdaýlary, şahsyýet habary bir diýip belläp biler we süzgüçler derrew täzelenip, oňa spam hökmünde uýgunlaşyp biler.

Dogry internet howpsuzlygy toplumynyň durmuşa geçirilmegi, spam poçta bilen baglanyşykly töwekgelçilikleriň azalmagyny üpjün edýär. Spamlaryň hemmesini poçta gutusyndan süzýärler we möhüm hasaplanýan ähli bukjalar. Bu programmalaryň goşmaça aýratynlygy, e-poçta kanuny görünýän ssenariýalar üçin balyk tutmakdan goramakdyr, ýöne beýle däl. Bu spama garşy gurallarda möhüm aýratynlykdyr.

Howpsuzlyk programma üpjünçiligi we onuň ähmiýeti

Ulanyjylar söwda etmäge gidenlerinde bir topar hökmünde antiwirus goragy bilen gelýän spama garşy programma üpjünçiligini saýlamalydyrlar. Munuň sebäbi, käbir spam habarlarynyň wiruslar we beýleki zyýanly zyýanly programmalar bilen üpjün edilmegidir. Softwareeke-täk programma üpjünçiligi toplumy, kompýuteriň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak bilen bir hatarda, kompýuteriň ygtybarlylygyny üpjün edýär. Spama garşy programma üpjünçiligi habarlary gutulardan iberýär. Goşmaça antiwirus, tötänleýin spam habary açylan ýagdaýynda-da goralýandygyna göz ýetirýär.